MLKS "ŻBIK" NASIELSK - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Statystyki drużyny

Logowanie

Statut klubu

                       Tekst jednolity statutu Między zakładowego Ludowego Klubu
                                Sportowego Żbik  w Nasielsku aktualny na dzień
                                                    01 lipca 2015 roku

 

                                                                  STATUT


                    

Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „ŻBIK” w Nasielsku.

 

                                                                  Rozdział I
                                   Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


                                                                § 1


    Stowarzyszenie nosi nazwę: Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „ŻBIK” w Nasielsku.

   
                                                                 § 2


Terenem działania Klubu jest, obszar – miasta i gminy Nasielsk, a siedziba Nasielsk.

                                                                 § 3


Klub posiada osobowość prawną.

                                                                  § 4


1. Klub jest członkiem okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz działa zgodnie ze statutem i uchwałami w/w władzy.
2. Klub może być członkiem innej organizacji sportowej.
3. Klub działa w postaci wielosekcyjnej.

                                                                § 5


Klub jako członek Okręgowego Związku Piłki Nożnej realizuje uchwały w/w związku w zakresie sportu kwalifikowanego.

                                                              § 6


Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe. Zespoły Sportowe.

 

                                                               § 7


Klub używa pieczęci z napisem „Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik”
ul. Sportowa 28 05-190 Nasielsk NIP 568-13-83-742 REGON 130299751”.


                                                         § 8


Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

 

                                                           Rozdział II
                                                  Cele i środki działania.


                                                               § 9


Celem klubu jest:
1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społeczno – politycznym.

 

                                                                  § 10


Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:
1. Organizuje sekcję i szkolenia sportowe, otacza opieka zawodników oraz dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.
2. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników sportowych i działaczy.
3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz organizowanym systemie zawodów sportowych.
4. Propaguje  rozwój kultury fizycznej i turystyki aktywnie uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych działalności Zrzeszenia LZS.
5. Organizuje kursy  i obozy dla zawodników, działaczy i instruktorów.
6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizacje, remont i konserwacje.
7. Współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
8. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

 

                                                               § 11


Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami,  a w szczególności ze związkami zawodowymi oraz organizacjami młodzieżowymi.

 

                                                           § 12


1. Klub kieruje się w swojej działalności zasadami demokracji,  rozwija inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich ogniw organizacyjnych.
2. Klub działa w myśl zasad wyborów demokratycznych w szczególności:
1) Wszystkie władze klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swojej działalności.
2) Wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.
3) Władze klubu podejmują samodzielne uchwały.
                                                                
v                                                               Rozdział III


                                                 Członkowie ich prawa i obowiązki :


                                                             § 13


Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Nadzwyczajnych.
3. Uczestników

                                                              § 14


1. Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

                                                              § 15


Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Klubu.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
4. Otrzymać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
5. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

                                                                § 16


Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz władz Klubu.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości :
1) Członkowie – 100 zł,
2) Emeryci – 50 zł,
3) Niepracujący – 50 zł,
4) Zawodnicy pracujący – 25 zł,
5) Zawodnicy uczący się – 5 zł
3. Czynny udział w działalności klubu.

                                                                    § 17


1. Członkami nadzwyczajnymi Klubu maga być osoby zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej na wsi.
2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.
                                                                  
                                                                     § 18


Członkowie nadzwyczajni maja prawo:
1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

                                                                        § 19


Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:
1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.
2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.
3. Przestrzeganie postanowień statutu.

                                                                        § 20


1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie , które mogą uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą swych oprawnych opiekunów, a młodzież szkolna – także za zgodą swych władz szkolnych.
2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Klubu.

 

                                                                        § 21


Członkostwo wygasa w skutek:
1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
2. Skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań oraz nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
3. Wykluczenie członka z Klubu w razie naruszenia postanowień statutu.
4. Rozwiązania Klubu.
                                                                          
                                                                    Rozdział IV


                                                                     Władze Klubu


                                                                         § 22


1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 2 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe obowiązki zgodnie ze statutem.
4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

                                                          Walne Zebranie Klubu


                                                                        § 23


1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą klubu.
2. Walne Zebranie może mieć charakter Zebrania Zwyczajnego lub Zebrania Nadzwyczajnego.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu jeden raz na rok.
4. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:
1) Na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

 

                                                                    § 24


1. Do odbywania Walnego Zebrania potrzebna jest  obecność co najmniej ½  członków zwyczajnych.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Walne Zebranie może odbyć się w II terminie, bez względu na ilość obecnych członków, po upływie 15 minut od stwierdzenia braku wymaganej liczby członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów.

 

                                                                 § 25


W Walnych Zebraniach Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
1. Przedstawiciele nadrzędnych władz Klubu.
2. Osoby zaproszone przez Zarząd.


                                                                 § 26


Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. Uchwalenie planu działania Klubu,
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności i ich ocena oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,
4. Uchwalenie Statutu Klubu lub zmian w nim,
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zbywania nieruchomości Klubu,
6. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
7. Nadawanie na wniosek Zarządu Klubu godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego,
8. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, członków zwyczajnych oraz uczestników Walnego Zebrania.
9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,
10. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Klubu i jego likwidacji,
11. Ustalenie zasad dotyczących składek członkowskich.

 

                                                                    Zarząd

 

                                                                      § 27


1. Zarząd składa się z 7-9 członków, z tym Prezesa , dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Liczbę członków ustala zebranie Klubu.

 

                                                                        § 28


Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu oraz władz nadrzędnych.
3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
4. Uchwalenie budżetu Klubu.
5. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności.
7. Powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności.
8.  Rozpatrywanie powstałych w obrębie Klubu.
9. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i wyłącznej Komisji Rewizyjnej.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

                                                              § 29


1. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezydium w liczbie 3 – ch osób w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

Komisja Rewizyjna:


                                                             § 30


1. Komisja Rewizyjna składa się 3 – 5 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo – gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 

                                                              § 31
Komisja Rewizyjna:
1. Przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowo – gospodarcze działalności Klubu co najmniej raz w roku.
2. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
3. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia.
4. Składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

                                                         Rozdział  V
                                                       Sekcje Klubu


                                                               § 32


Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

 

                                                               § 33


Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

                                                               § 34

Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

 


                                                             Rozdział VI
                                                         Nagrody i kary


                                                                   § 35


 Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

                                                                      § 36


W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu lub Zrzeszenia LZS. Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia kar,  zgodnych z regulaminem uchwalonym przez Radę Główną Zrzeszenia.

                                                          Rozdział VII


                                                        Majątek i fundusze


                                                                 § 37


1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) Dotacje państwowe,
2) Wpływ ze składek członkowskich,
3) Darowizny,
4) Inne wpływy z działalności statutowej Klubu,
5) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
6) Reklama
3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw  i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu.

                                                               Rozdział VIII

                                           Zmiana statutu i rozwiązywanie Klubu
                                                                     § 38


1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałą o rozwiązaniu Klubu wymaga zaopiniowania przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS i powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel na jak nastąpi przekazanie majątku. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

                                                                      § 39


W sprawach nieuregulowanych w statucie obowiązuje ustawa o Stowarzyszeniach.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Żbik NasielskWieczfnianka Wieczfnia
Żbik Nasielsk 3:1 Wieczfnianka Wieczfnia
2017-03-18, 11:00:00
Nasielsk
    relacja »
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
Wkra Sochocin - Sona Nowe Miasto
Wkra Żuromin - Makowianka Maków Maz
Boruta Kuczbork - Nadnarwianka Pułtusk
Tęcza Ojrzeń - Żbik Nasielsk
Wieczfnianka Wieczfnia - Korona Ostrołęka
Wkra Bieżuń - Iskra Krasne
Orzyc Chorzele - CK Troszyn
GKS Strzegowo - Korona Szydłowo

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
Sona Nowe Miasto 3:1 Korona Szydłowo
CK Troszyn 5:1 GKS Strzegowo
Iskra Krasne 9:3 Orzyc Chorzele
Korona Ostrołęka 0:0 Wkra Bieżuń
Nadnarwianka Pułtusk 3:0 Tęcza Ojrzeń
Makowianka Maków Maz 2:0 Boruta Kuczbork
Wkra Sochocin 0:3 Wkra Żuromin
Żbik Nasielsk 3:1 Wieczfnianka Wieczfnia

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Wyszukiwarka

Ankiety

Który zawodnik Żbika był najlepszy w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017?

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 122, wczoraj: 243
ogółem: 774 577

statystyki szczegółowe